Privacy Policy

Disclaimer

 • Deze website heeft een informatief karakter: aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.
 • De informatie op www.bigmile.eu kan periodiek en zonder aankondiging worden gewijzigd. Hoewel de inhoud met zorg is samengesteld, geeft BigMile geen garantie op de volledigheid, actualiteit en juistheid van de content.
 • BigMile is op geen enkele manier aansprakelijk voor welke schade dan ook -directe of indirect-, die het gevolg is of zou kunnen zijn van een mogelijke imperfectie of fout in de inhoud van deze website en/of van het gebruik van de vermelde informatie.
 • De links op deze website ondersteunen de aangeboden informatie: BigMile is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar naar wordt verwezen. De bezoeker is zelf aansprakelijk bij het gebruik van deze links.
   

Auteursrecht
Het auteursrecht van zowel de teksten als de foto’s op deze site is uitdrukkelijk voorbehouden aan BigMile. Teksten en beeldmateriaal van deze website mogen niet worden overgenomen, gekopieerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BigMile.

Privacyverklaring

Identiteit
BigMile, gevestigd aan de Raadhuisstraat 32, 3603 AW Maarssen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Hebt u vragen over de privacy? Neem dan contact op via telefoonnummer +31 346 58 16 55 of mail: info@bigmile.eu.

Persoonsgegevens die wij verwerken
BigMile verwerkt je persoonsgegevens, nadat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. We gebruiken je gegevens alleen voor onze eigen dienstverlening en voor de administratieve afhandeling daarvan. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
We hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen dit echter niet controleren. Ben je ervan overtuigd dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige? Neem dan contact op via info@bigmile.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
BigMile verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je te kunnen bellen/mailen, om een (mogelijke) opdracht uit te voeren
 • Om je betaling te afhandelen
 • BigMile verwerkt wettelijk verplichte persoonsgegevens, die nodig zijn voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
BigMile neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. We gebruiken de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Microsoft Office Suite – tekstbewerking/berekeningen/presentaties/administratie.
Google – achterhalen relevante/aanvullende informatie teksten.
Exact Software – administratieafhandeling en belastingaangifte door administratiekantoor.
Drupal  – beheer websites.
Tresorit – archivering, delen relevante informatie met vormgever.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BigMile bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig. BigMile respecteert de wettelijke termijnen t.a.v. de bewaarplicht.

Delen persoonsgegevens met derden
BigMile verstrekt jouw gegevens alleen aan derden als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BigMile blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken
BigMile gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BigMile. Je kunt een verzoek tot inzage/correctie/verwijdering/intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bigmile.eu. Om er zeker van te zijn dat jij het verzoek tot inzage hebt gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Vind je dat BigMile onzorgvuldig met jouw gegevens is omgegaan? Dan kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

persoonsgegevens beveiligen
BigMile neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bigmile.eu.

Related items

Stay informed

Sign up for the BigMile Newsletter.